Logo

Projekt od Apreonu

Obsahom každej vypracovanej projektovej dokumentácie rešpektujeme platnú vyhlášku MŽPSR č. 453/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadne kontaktujeme príslušný stavebný úrad a žiadame o ich vyjadrenie k príslušnej parcele, ktoré príslušné dokumenty musí stavebník (investor) predložiť a tieto dokumenty v plnej miere vypracovat či zabezpečiť, aby mal čo najrýchlejší priebeh povolenia stavby.
💡

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

💡

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona