Logo

Typy muriva

Rozhodli ste sa stavať objekt z murovacích prvkov. Pri danom pracovnom postupe neexistuje prvkov na to určených dobrý či zlý materiál, každý jeden má svoje plusy a mínusy. Dôležité je vybrať taký, s ktorým ste najviac stotožnený. Vo všetkých prípadoch výsledná konštrukcia musí spĺňať potrebné parametre, musí byť staticky pevná a zamedzovať únikom tepla. Vo všeobecnosti sa odporúča použiť komplexný systém od jedného výrobcu alebo minimálne z materiálu s podobnými vlastnosťami.

Tradičné riešenie s kontaktným zatepľovacím systémom

Hovoríme o riešení, kde je vonkajšia stena tvorená samostatnou vrstvou muriva a následne (smerom do exteriéru či v prípade rekonštrukcií do interiéru) súvrstvie zatepľovacieho systému. Nosná vrstva je tvorená murivom na materiálovej báze keramiky, pórobetónu či vápanno-pieskových. Výber materiálu muriva tak ako aj výber izolantu má veľký vplyv na finálne vlastnosti objektu - tepelno-technický, fyzikálny, ekonomický. Pri tomto riešení však sú pri realizácií kladené nároky na čas výstavby kvôli zložitejšej pracnosti a počtu pracovných postupov. Z ekonomického hľadiska je pri dnešných cenách otázna výhoda v porovnaní s jednovrstvovým. Všeobecne je murivo považované za stály materiál s dlhou životnosťou, nie je to však so životnosťou zateplenia. Dokonca aj prípade kvalitnej realizácie sú to približne tri desaťročia. Je nutné počítať do budúcna, že fasádu resp. zatepľovací systém s omietkou bude nutné rekonštruovať.
Ilustračný obrázok dvojvrstvového muriva
Ilustračný obrázok jednovrstvového muriva

Murivo bez dodatočného zateplenia

Pri moderných novostavbách často vidíme realizáciu z jednovrstvového muriva, kde pri rovnakej finálnej vrstve konštrukcie (cca 450 mm) dosiahneme požadované vlastnosti kladené na vonkajšiu stenu aj bez dodatočných pracovných postupov - bez aplikovanie kontaktného zatepľovacieho systému. Argumentov za stavbu z jednovrstvového muriva je pri tom viacero. Ak sa na realizáciu navyše pozrieme z ekonomického hľadiska, tak finálna cena sa k sebe veľmi približuje, stavba však “rastie” rýchlejšie a k tomu bez rizika technologických chýb, ktoré nastávajú pri zatepľovaní. Životnosť je v porovnaní so zatepľovacím systémom dlhšia, keďže takáto finálna konštrukcia má vyššiu odolnosť voči mechanickému poškodeniu.