Logo

Architektonická štúdia (AŠ)

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonicko-výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o jej základných ekonomických parametroch. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, prípadne s partnermi.
Všeobecný obsah:

Projektová dokumentácia pre účely uzemného konania (DÚK)

V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia verejné záujmy v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a o námietkach účastníkov konania. Dokumentácia potrebná na územné rozhodnutie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie príslušných orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením väzieb na okolie.
Podľa § 4 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. Z. (k § 35 stavebného zákona) návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktorý navrhovateľ podáva na stavebný úrad obsahuje všeobecne:

Projektová dokumentácia pre účely stavebného konania (DSK)

Účelom dokumentácie stavby na stavebné konanie je poskytnúť dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím a požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Projekt stavby potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonicko-výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie uvedených požiadaviek.
Podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. Z. (k § 58 stavebného zákona) projektová dokumentácia, ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje všeobecne:

Jednostupňový projekt (JP)

Základom je dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, ktorá je rozšírená o niektoré časti z projektu realizácie stavby. Výkresová dokumentácia je spracovaná o podrobnejšie mierke, obsahovo sa nachádza niekde medzi projektom pre účely stavebného konania a realizácie stavby. S touto dokumentáciou zvládne bezproblémovo, funkčne a kvalitne zrealizovať stavby stavebná firma či samotný stavebník (samozrejme za prítomnosti stavebného dozoru). Na základe tejto dokumentácie je možné vypracovať takmer presný výkaz výmer a rozpočet stavby.
Všeobecný obsah:

Projektová dokumentácia pre účely realizácie stavby (DRS)

Účelom projektu pre účely realizácie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočňovanie stavby (najmä na kalkuláciu nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy, na prípravu jednotlivých zhotoviteľov). Projekt realizácie stavby spolu s geodetickou dokumentáciou (vytýčenie priestorovej polohy stavby) a výrobnou (dielenskou) dokumentáciou najmä jednotlivých zhotoviteľov častí pomocnej stavebnej výroby (napr. výrobu atypických okien, zasklených stien, fasádnych obkladov) musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie a záverečné vyúčtovanie stavby.
Všeobecný obsah:

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV) a zjednodušená dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (pasport)

Podľa ustanovení § 104 Stavebného zákona a § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. Z., dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (pasport), nahrádza pôvodnú dokumentáciu, ktorá sa buď nezachovala alebo nie je v náležitom stave alebo nebola vôbec vypracovaná.
Všeobecný obsah DSV:
Všeobecný obsah pasportu: